หนังสือเดินทาง Passport

ให้บริการดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (Passport) เล่มแรกสำหรับเด็กที่เกิดกับบุคคลสัญชาติไทยกับสัญชาติอังกฤษ และทำหนังหนังสือเดินทาง (passport) ที่หมดอายุสำหรับชาวอังกฤษ