จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

การจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ

หากคิดจะจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ นั้นมีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรกันบ้าง ต้องใช้เอกสารใดบ้าง มีความยุ่งยากมากแค่ไหน มาลองอ่านบทความนี้ดูครับ แน่นอนครับขั้นตอนการจดทะเบียนสมรสนั้นจะปรับเปลี่ยนไปตาม สถานที่ที่จะจดทะเบียนสมรส ซึ่งแบ่งได้ 2 กรณีดังนี้ครับ
1. อยู่ในประเทศไทยสามารถจดทะเบียนสมรสที่สำงานเขต
2. อยู่ที่ต่างประเทศสามารถจดทะเบียนสมรสได้ที่สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศนั้นๆ

การจดทะเบียนในประเทศไทยภายใต้กฎหมายไทยระหว่างบุคคลสัญชาติไทยหรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ ถ้าหากในอนาคตมีความประสงค์ต้องการย้ายไปอยู่ประเทศบ้านเกิดของสามีหรือภรรยาก็ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนสมรสซ้ำอีก หากแต่ต้องติดต่อรับรองการจดทะเบียนสมรสของประเทศนั้นๆ เช่น สามีชาวออสเตรเลียสมรสกับภรรยาชาวไทยที่สำนักงานเขตสาธร มีผลบังคับตามกฏหมายไทย จากนั้นให้นำเอกสารไปยื่นคำร้องที่สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยเพื่อให้รับรองให้การสมรสนี้มีผลตามกฎหมายออสเตรเลียด้วย คุณสมบัติของผู้ที่ทำการจดทะเบียนสมรส
1. อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ ต้องนำบิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองมาให้ความยินยอม
2. อายุต่ำกว่า 17 ปีบริบูรณ์ต้องได้รับอนุญาตจากศาลให้สมรสได้
3. อายุ 20 ปีบริบูรณ์สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง
4. ฝ่ายชายหรือหญิงต้องมีสัญชาติไทย
5. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือไร้ความสามารถ
6. ไม่เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นพี่น้องร่วมแต่บิดามารดา
7. ไม่เป็นคู่สมรสของบุคคลอื่น
8. หญิงที่สามีตายหรือสิ้นสุดการสมรสลงได้ประการอื่น

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียน
1. คำร้องขอนิติกรณ์ (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง)
2. คำร้องขอจดทะเบียนสมรส (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง)
3. หนังสือเดินทางฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง)
4. บัตรประชาชนฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
5. ทะเบียนบ้านฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (สำหรับบุคคลสัญชาติไทย)
6. หนังสือรับรองสถานะภาพความโสด (สำหรับชาวต่างชาติ)
7. ทะเบียนหย่าฉบับจริง + สำเนา อย่างละ 1 ชุด (ทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงในกรณีที่มี)
8. ใบรับรองแพทย์ระบุว่าไม่ได้ตั้งครรภ์ (กรณีฝ่ายหญิงหย่าขาดมาน้อยกว่า 310 วัน)
9. เอกสารอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ทั้งสองคนถ้ามี)

ในระหว่างการจดทะเบียนสมรส ฝ่ายหญิงและฝ่ายชายสามารถเลือกให้นายทะเบียนทำการบันทึกลงในทะเบียนสมรสได้ดังนี้
1. ใช้นามสกุลเดิมของทั้งสองฝ่าย
2. ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลตามสามี
3. ฝ่ายชายใช้นามสกุลตามภรรยา
4. ฝ่ายหญิงใช้นามสกุลสามี ฝ่ายชายใช้นามสกุลภรรยา
5. ผู้หญิงไทยที่สมรสกับสามีต่างชาติสามารถใช้นามสกุลเดิมของตนเองเป็นชื่อรองได้

หมายเหตุ เมื่อจดทะเบียนสมรสแล้วคนไทยที่ได้ทำการเปลี่ยนนามสกุลควรรีบมาดำเนินการเปลี่ยนชื่อในทะเบียนราษฎร์ให้เรียบร้อยพร้อมทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่โดยเร็วที่สุด

เกร็ดน่ารู้สำหรับคู่สมรสต่างสัญชาติ
1. บุตรที่เกิดมาถือว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายตั้งแต่วันที่พ่อแม่จดทะเบียนสมรสกัน
2. ถ้าบุคคลสัญชาติไทยไปจดทะเบียนสมรสในสถานทูตของประเทศอื่นภายใต้กฎหมายของประเทศอื่นสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยนำเอกสารที่จดทะเบียนทั้งหมดที่เป็นภาษาต่างประเทศให้นำไปรับรองที่สถานฑูตนั้นๆในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วถึงทำการแปลเป็นภาษาไทยทั้งหมดแล้วนำไปรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศแล้วมายื่นเรื่องดำเนินการรับรองที่สำนักงานเขตอำเภอที่มีทะเบียนบ้านอยู่เพื่อรับรองสถาณภาพการสมรสของตนเอง
3. การสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฏหมายต่างชาติไม่สามารถทำการจดทะเบียนหย่าร้างในประเทศไทยได้
4. การสมรสกับชาวต่างชาติภายใต้กฎหมายไทยสามารถทำการจดทะเบียนหย่าร้างได้ที่สำนักงานเขตอำเภอในไทยหรือสถานทูตไทย