อังกฤษ


อัตราค่าบริการเริ่มต้น (ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!! ก่อนทำวีซ่า)

แพ๊คเกจเริ่มต้น
1,990

แพ๊คเกจโดนใจ
3,990

แพ๊คเกจสุดคุ้ม
5,990

ดำเนินการ7-10วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ
แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้
บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า
ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง
ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 4 ฉบับ แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 10 ฉบับ
  จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์ จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า


เอกสารประกอบ การยื่นวีซ่าท่องเที่ยว และ ติดต่อธุรกิจประเทศอังกฤษ

เอกสารและข้อมูล ใช้ยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับสถานทูต
ท่านสามารถ ยื่นขอวีซ่าอังกฤษ ล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน

“ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2561 นี้เป็นต้นไป จะเริ่มใช้ขั้นตอน การสแกนเอกสารแบบใหม่ สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าทุกประเภท ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบคำร้องขอวีซ่า ดังนี้ นอกจากหนังสือเดินทางแล้ว เอกสารทั้งหมดจะต้องมีขนาด A4 เท่านั้น ต้องไม่มีคลิป, แม็กซ์, หรือหมุดใดๆ และต้องไม่เคลือบพลาสติก ถ้าหากเอกสารฉีกขาดหรือยับย่นมากให้ถ่ายเอกสารลงบน A4 ก่อน สามารถใช้สำเนายื่นได้”
1. แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าออนไลน์ กรอกข้อมูลครบถ้วน
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน และ หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)
3. การยื่นวีซ่าอังกฤษ ไม่ต้องนำรูปไปด้วย เพราะต้องไปถ่ายรูปที่ศูนย์รับยื่นฯ ในวันที่ไปยื่นขอวีซ่า
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการทำงาน
      o จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน หรือ
      o หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
      o จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
7. การเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร (ตัวจริงและสำเนา)
8. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
9. หลักฐานการจองที่พัก/ โรงแรมในอังกฤษ
10. กรณีไปเยี่ยมเยียนญาติ ครอบครัว แฟนเอกสาร ต้องแสดงหลักฐาน การติดต่อซึ่งกันและกัน เช่น จดหมาย อีเมล์ ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง หน้าที่มีตราประทับเข้าเมืองไทย เป็นต้น
11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง ต้องมี หนังสือยินยอม จากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
12. หนังสือหรือ จดหมายเชิญ จากบริษัทหรือ หน่วยงานในประเทศอังกฤษ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ : ผู้เดินทางที่มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเองที่ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีการ สแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูป
• ระยะเวลาในการพิจารณาออกวีซ่า 15 วันทำการ
• ไม่รับชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วยเงินสด ต้องชำระผ่านบัตรเครดิตออนไลน์เท่านั้น
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ ระยะสั้น 6 เดือน 130 USD (จ่ายออนไลน์)


ขั้นตอนการขอวีซ่าอังกฤษ

1. ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เท่านั้น
โดยท่านจะต้องมี email ของท่านเพื่อใช้ในการสมัครขอวีซ่าออนไลน์ ทางสถานฑูตจะใช้ช่องทาง email เพื่อออกหมายเลขผู้สมัครให้กับท่าน เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องพิมพ์เอกสารนี้และเซ็นชื่อในใบคำร้องฯที่ท่านได้กรอกไว้ หากท่านไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะที่ท่านกรอกคำร้องฯ ท่านสามารถลงชื่อเข้าระบบและสั่งพิมพ์ใบได้ในภายหลังได้ ท่านจะต้องใช้ปฏิทินออนไลน์เพื่อขอนัดหมายเวลาการไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านสามารถดำเนินการจองเวลา เปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายหรือยกเลิกการนัดหมายได้ทางออนไลน์ เมื่อท่านได้กรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความทางอีเมล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขอ้างอิงใบคำร้องฯของท่าน (หรือที่รู้จักกันว่า ‘GWF reference’) กรุณาบันทึกหมายเลขนี้ไว้ กำหนดวันนัดหมายของท่านจะต้องไม่นานเกินกว่า 90 วันหลังจากวันที่ซึ่งท่านได้กรอกและยื่นคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน ก่อนที่ท่านจะเซ็นชื่อลงในใบคำร้องฯของท่าน ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลในใบคำร้องฯมีความถูกต้อง และเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาของท่านเป็นเอกสารที่แท้จริงและไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด หากท่านไม่มีเอกสารฉบับใด ท่านควรอธิบายให้ทราบถึงเหตุผลที่ท่านไม่มีเอกสารนั้น ท่านจะต้องไม่ยื่นเอกสารปลอมอย่างเด็ดขาด

2. อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า
อัตราค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า สามารถตรวจสอบได้ทาง ช่องทางนี้ https://www.gov.uk/visa-fees

3. ชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน
ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์โดยใช้บัตรเครดิตวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดหรือบัตรเดบิตการ์ดเท่านั้น เราไม่รับชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยบัตรอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อท่านได้ชำเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันการชำระเงินจากผู้ดูแลระบบการชำระเงินของเรา เวิลด์เปย์ ในกรณีที่ท่านต้องการยกเลิกใบคำร้องขอวีซ่าและประสงค์จะขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน กรุณากรอก refund request form ของเรา ทั้งนี้หากถ้าท่านได้ให้ข้อมูลไบโอเมทริกซ์เรียบร้อยแล้วหรือคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ไม่ว่าจะจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรหรือบริษัทที่ออกบัตรเครดิตให้ท่าน ท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน้า terms and conditions
ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าผิดประเภท ท่านต้องยกเลิกใบคำร้องขอวีซ่านั้นและยื่นคำร้องขอวีซ่าใหม่ กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืนและเริ่มกรอกใบคำร้องขอวีซ่าใหม่ new application ## ไปตามกำหนดเวลานัดหมายของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า
หลังจากที่ท่านทราบนัดหมายแล้วควรไปก่อนกำหนดเวลานัดหมายซัก 30 นาทีเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าและถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือของท่าน (เราเรียกข้อมูลนี้ว่า ข้อมูลไบโอเมตริกซ์ของท่าน)


ข้อมูลไบโอเมตริกซ์
คือการเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและสแกนใบหน้าของผู้สมัครขอวีซ่า
การพิมพ์ลายนิ้วมือ
ในการพิมพ์ลายนิ้วมือของท่าน เราจะใช้อุปกรณ์โดยไม่ใช้หมึก ของเหลวหรือสารเคมีใดๆ
ท่านจะไม่สามารถพิมพ์ลายนิ้วมือของท่านได้หากปลายนิ้วมือของท่านมีบาดแผลหรือเสียหาย หรือท่านได้ตกแต่งนิ้วมือของท่านเป็นการชั่วคราวไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม (เช่น การสักเฮนน่า) ซึ่งท่านจะไม่สามารถให้ข้อมูลไบโอเมตริกซ์จนกว่าบาดแผลของท่านจะหายดีหรือการตกแต่งนั้นได้จางลงแล้ว
หากว่านิ้วมือของท่านนิ้วใดนิ้วหนึ่งหายไป ท่านยังคงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือที่เหลืออยู่ทั้งหมดของท่าน
ภาพถ่ายใบหน้า
เราจะถ่ายภาพใบหน้าทั้งหมดของท่าน ท่านต้องไม่ใส่แว่นกันแดด แว่นตาที่มีเลนซ์สีต่างๆ รวมทั้งไม่มีผมปิดตาหรือสิ่งบดบังใบหน้า แต่ท่านสามารถสวมผ้าโพกศีรษะได้หากท่านมีความจำเป็นเนื่องจากความเชื่อทางศาสนาหรือเหตุผลทางการแพทย์

4. ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า
การพิจารณาผลวีซ่าชั่วคราวปกติจะใช้เวลาพิจารณาอยู่ที่ 15 วันทำการ
หากลูกค้ามีความประสงค์ขอวีซ่าชั่วคราวในแบบเร่งด่วน ท่านจะสามารถเลือกบริการการขอแบบเร่งด่วนได้ 2 แบบคือ
      1. การพิจารณาภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 44,000 บาท
      2. การพิจารณาภายใน 3-5 วันทำการ ซึ่งมีอัตราค่าบริการอยู่ที่ 9,800 บาท


5. การอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่า
สิ่งที่ควรรับทราบหากท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าหรือการปฏิเสธวีซ่าไปสหราชอาณาจักร
หากท่านได้รับอนุมัติวีซ่า
หน้า ข้อมูลสำหรับผู้ถือวีซ่า จะอธิบายเกี่ยวกับ:
      • คำอธิบายความหมายวีซ่าของท่าน และวิธีการตรวจสอบความถูกต้อง
      • วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีความผิดพลาดในวีซ่าของท่าน รวมถึงหากการเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านล่าช้ากว่าที่แจ้งไว้ หรือจุดประสงค์การเดินทางไปสหราชอาณาจักรของท่านเปลี่ยนแปลง
      • ท่านได้รับสิทธิใดบ้างในประเภทวีซ่าที่ท่านได้รับ
      • ท่านสามารถนำสิ่งของอะไรบ้างมาที่สหราชอาณาจักร
      • ท่านต้องปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อท่านเดินทางถึงด่านตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร และ
      • ท่านจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรหากหนังสือเดินทางและวีซ่าของท่านสูญหายหรือถูกขโมย หรือหนังสือเดินทางของท่านหมดอายุ
หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่า
หากท่านถูกปฏิเสธคำร้องขอวีซ่า ท่านจะได้รับเอกสารชี้แจ้งการปฏิเสธจากทางสถานฑูตไปให้แก่ท่าน เอกสารนี้จะอธิบายเหตุผลว่าเพราะเหตุใดท่านจึงได้รับการปฏิเสธวีซ่า รวมถึงอธิบายสิทธิของท่านในการอุทธรณ์
หากท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าในระบบฐานคะแนน ท่านไม่มีสิทธิในการอุทธรณ์อย่างเต็มรูปแบบ แต่ท่านสามารถร้องขอให้มีการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง (administrative review) เราจะไม่ตอบรับคำขอเพื่อให้ทำการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่านอีกครั้ง ยกเว้นในกรณีที่ท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าในระบบฐานคะแนน