เนเธอร์แลนด์


อัตราค่าบริการเริ่มต้น (ยินดีให้คำปรึกษา ฟรี!! ก่อนทำวีซ่า)

แพ๊คเกจเริ่มต้น
500

แพ๊คเกจโดนใจ
1,500

แพ๊คเกจสุดคุ้ม
3,900

ดำเนินการ7-10วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ ดำเนินการภายใน3-5วันทำการ
แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้ แนะนำเอกสารเบื้องต้นที่ต้องใช้
บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า บริการกรอกข้อมูลและนัดหมายวีซ่า
ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง ช่วยวางแผนการเดินทาง
ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 4 ฉบับ แปลเอกสารเบื้อต้นไม่เกิน 10 ฉบับ
  จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์ จัดส่งผลวีซ่าทางไปรษณีย์
  ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า ฟรีให้คำปรึกษาตลอดการทำวีซ่า
ค่าธรรมเนียมวีซ่า

เอกสารการที่ใช้ในวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว
     • หนังสือเดินทาง (ต้องมีอายุการใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่ท่านเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย) และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมกับสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าที่มีรูปถ่าย ชื่อ-สกุล) 2 แผ่น
     • รูปถ่ายปัจจุบัน (พื้นหลังสีขาว) ขนาด 5 x 4 เซนติเมตร (2 นิ้ว) จำนวน 1 รูป
     • ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น ซึ่งกรอกอย่างสมบูรณ์พร้อมลายเซ็น
     • กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึ่งมีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อย 30,000 ยูโร หรือเทียบเท่า 1,500,000 บาท
     • รายละเอียด ตารางการเดินทาง
     • เอกสารหลักฐานทางการเงิน ที่แสดงว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้ ตลอดระยะเวลา การเดินทางของท่าน เช่น เอกสารการเดินบัญชี หรือสมุดบัญชี แสดงการเคลื่อนไหวย้อนหลัง 3 เดือน หรือกรณีที่ต้องการแสดงหลักฐานการเงินของบุคคลในครอบครัว เนื่องจากบุคคลในครอบครัวรับรองหรือออกค่าใช่จ่ายให้ จะต้องยื่นเอกสารเพื่อแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนสมรส และต้องมีจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลที่ออกค่าใช่จ่ายให้
     • สำเนาเอกสารการสำรองที่พักทุกคืน ตลอดระยะเวลาการพำนักในกลุ่มประเทศเชงเก้นทั้งหมด ( รวมถึงประเทศอื่นๆในกลุ่มเชงเก้น)
     • สำเนาเอกสารการสำรองตั๋วโดยสารเครื่องบิน (สถานทูตฯ ขอแนะนำมิให้ท่านชำระเงินก่อนที่คำร้องขอวีซ่าจะได้รับการอนุมัติ)
     • หนังสือหรือจดหมายรับรองการทำงาน (อายุไม่เกิน 1 เดือน) หรือ เอกสารอื่นๆ ที่ยืนยันการจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) ในกรณีที่ผู้สมัคร มีธุรกิจส่วนตัว
     • หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา ในกรณีที่ท่านเป็นนักเรียน นักศึกษา
*** ในบางกรณี อาจมีการขอเอกสารอื่นๆเพิ่มเติม
การสมัครวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ (ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี)
โปรดทราบ หากท่านต้องการสมัครเชงเก้นวีซ่าสำหรับผู้เยาว์ จะมีเอกสารที่ต้องใช้ยื่นเพิ่มเติมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ (รวมถึงเอกสารบางอย่างที่ไม่ได้ระบุในเช็คลิสต์):
     1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่มีลายเซ็นของผู้ปกครองทั้งสองท่าน (บิดา – มารดา) ของผู้เยาว์
     2. ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ (กรุณานำเอกสารฉบับจริง และฉบับสำเนาที่ชัดเจนมาในวันสมัครวีซ่า เอกสารฉบับจริงจะไม่ถูกส่งไปพร้อมกับเอกสารสมัครวีซ่า แต่จะใช้สำหรับการตรวจสอบข้อมูลระหว่างการยื่นขอวีซ่าเท่านั้น)
     3. เอกสารที่ระบุตัวตนของผู้ปกครอง (Identity documents) ทั้งสองท่าน (บิดา – มารดา)
สำคัญ: เอกสารฉบับจริงที่ระบุตัวตนของผู้ปกครอง (บิดา – มาดา) ต้องเป็นเอกสารที่เอกสารที่ออกจากหน่วยงานราชการ และมีลายเซ็นของผู้ปกครอง (bear/contain a signature of the holder) ระบุอย่างชัดเจนบนเอกสาร และเอกสารฉบับสำเนาก็จะต้องมีข้อมูลพร้อมลายเซ็นแสดงอยู่อย่างครบถ้วนด้วย

ตัวอย่าง:
หนังสือเดินทาง – ถ้าหนังสือเดินทางของผู้ปกครองในหน้าที่มีรายละเอียดข้อมูลและลายเซ็นอยู่คนละหน้า (เช่นลายเซ็นอยู่ที่ปกหลังของหนังสือเดินทาง) ผู้สมัครจะต้องยื่นสำเนาของหนังสือเดินทางทั้งหน้าที่มีรายละเอียดของผู้ปกครอง และหน้าที่มีลายเซ็น

บัตรประจำตัว(ที่ออกโดยหน่วยงานราชการ) – ถ้าเอกสารระบุตัวตนเป็นบัตรประจำตัว (Identity card) ซึ่งมีลายเซ็นของเจ้าของบัตรระบุอยู่ที่ด้านหลังของบัตร ผู้สมัครจะต้องทำการสำเนาเอกสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังบัตร ** กรณีที่บัตรประจำตัวของผู้ปกครองของผู้สมัคร (ผู้เยาว์) ไม่มีลายเซ็นของผู้ถือบัตรระบุไว้บนบัตร (เช่นบัตรประจำตัวประชาชน)จะต้องแนบสำเนาของหนังสือรับรองลายเซ็น (a notarized copy) ทั้งฉบับจริงและตัวสำเนา เพื่อเป็นการยืนยันว่าลายเซ็นของผู้ปกครองในแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าของผู้เยาว์ เป็นลายเซ็นของผู้ปกครองจริง
     4. จดหมายจากทางโรงเรียนของผู้เยาว์ที่ระบุว่ายินยอมให้ผู้เยาว์หยุดเรียนได้ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ ถึงวันที่เท่าไหร่ (กรณีที่เดินทางออกนอกประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)
หากผู้เยาว์เดินทางคนเดียว หรือ เดินทางกับผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่ง (บิดา หรือ มารดา) จะต้องแนบหนังสือยินยอมที่ออกจากทางอำเภอจากผู้ปกครองท่านที่ไม่ได้เดินทางไปด้วยในทริปนั้น โดยระบุว่ายินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ.

ถ้าผู้ปกครองท่านใดท่านหนึ่งมีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์แต่เพียงผู้เดียวท่านจะต้องยื่นเอกสารต่อไปนี้
     • สำเนาเอกสารประจำตัวที่เซ็นชื่อของผู้ปกครองที่มีการระบุความรับผิดชอบของผู้ปกครอง
     • ใบปกครองบุตรที่ออกจากหน่วยงานราชการ และระบุชื่อผู้ปกครองที่มีอำนาจในการปกครองผู้เยาว์
     • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ในช่องลายเซ็นจะต้องเซ็นโดยผู้ปกครองที่มีอำนาจในการดูแลผู้เยาว์
     • และถ้าผู้เยาว์เดินทางคนเดียวจะต้องแนบเอกสารยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากผู้ปกคองที่มีอำนาจในการดูแลผู้เยาว์ โดยเอกสารจะต้องเป็นฉบับจริงที่ออกจากอำเภอ (พร้อมแนบฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
     • ใบสูติบัตรของผู้เยาว์ (ฉบับจริง + สำเนาฉบับภาษาไทย และฉบับแปลภาษาอังกฤษ)
     • หนังสือยินยอมจากทางโรงเรียน(กรณีที่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงที่ไม่ใช่วันหยุดของทางโรงเรียน)
   หมายเหตุ:
     • ผู้สมัครจะต้องถือใบนัดหมายเพื่อขอวีซ่า ไปในวันและเวลาที่เข้าไปยื่นเอกสารที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ทุกครั้ง
     • เอกสารจำเป็นที่ใช้ในการสมัครวีซ่าทั้งหมดจะต้องยื่นในวันที่มาสมัครวีซ่าเท่านั้น เอกสารที่ใช้ในการสมัครวีซ่าจะต้องเป็นเอกสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาดัตช์เท่านั้น หากเอกสารที่ใช้ในการสมัครเป็นเอกสารภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุ ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารต้นฉบับมาพร้อมกับเอกสารแปลที่มีการรับรองจากศูนย์แปล (an authorized translation)
     • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย แต่พำนักอยู่ในประเทศไทย จะต้องแสดงหลักฐานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า เช่นวีซ่าสำหรับพำนักระยะยาว หรือใบอนุญาตทำงานตัวจริง หรือเอกสารอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และเอกสารดังกล่าวจะต้องมีอายุการใช้งานเหลืออย่างน้อย 3 เดือน หลังจากที่เดินทางกลับมาจากกลุ่มประเทศเชงเก้น ทั้งนี้บุคคลที่พำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายเท่านั้นที่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นกับทางวีเอฟเอส (ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอแลนด์) หรือที่สถานเอกอัคราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำกรุงเทพฯ